De Schapendoes Club

 

 

Fokreglement
 

 
     

 fokkers

 dekreuen

 fokreglement

 fokbegeleiding

Verenigingsfokreglement (VFR) van de Schapendoes Club
goedgekeurd door de Raad van beheer

 
  1.   ALGEMEEN
 
 
  1.1

 
Dit reglement voor De Schapendoes Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Nederlandse Schapendoes zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 03-06-2012. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van De Schapendoes Club.  
  1.2
 
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Nederlandse Schapendoes, woonachtig in Nederland.  
  1.3 
Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
 
  1.4

 
Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.  
  1.5

 
Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.  
  1.6

 
Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.  
 
2.   FOKREGELS (
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging)
 
 
  2.1
 
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
 
    · Halfbroer /halfzus  
  2.2
 
Herhaalcombinaties:
Aan het aantal herhaaldekkingen zijn geen beperkingen gesteld.
 
  2.3

 
Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
 
  2.4
 
Aantal dekkingen:
Aan het aantal dekkingen zijn geen beperkingen  gesteld.
 
  2.5
 
Cryptorchide en monorchide:
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
 
  2.6

 
Gebruik buitenlandse dekreuen:
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 
    a.
 
De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;  
    b.

 
De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen  
  2.7


 
Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
 
 
3.   WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
 
 
  3.1
 
Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt  
  3.2
 
Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.  
  3.3
 
Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.  
  3.4
Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
 
  3.5
 
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.  
 
4.
   GEZONDHEIDSREGELS
 
 
  4.1 
Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
 
  4.2


 
Verplicht screeningsonderzoek:
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking, worden onderzocht op:
 
 
 
·
 
Oogziektes d.m.v. een ECVO onderzoek en ingeval het een buitenlandse hond betreft, een erkend onderzoek wat in dat land gebruikelijk is.  
    · PRA  d.m.v. een genetisch onderzoek uitgevoerd door een door de vereniging aangewezen laboratorium.  
    Honden die op basis van afstamming zijn opgenomen in de “clear dtb” (dogs clear due to birth) lijst zijn vrijgesteld van de verplichte gPRA test  
  4.3

 
Aandoeningen:
Er mogen uitsluitend gezonde honden voor de fokkerij ingezet worden. Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt
 
    · PRA  
 

 
·

Honden die d.m.v. een genetisch onderzoek (uitgevoerd door een door de vereniging aangewezen laboratorium) drager zijn van PRA zijn bevonden, mogen alleen gecombineerd worden met dieren die d.m.v. een genetisch onderzoek (uitgevoerd door een door de vereniging aangewezen laboratorium) genetische vrij zijn bevonden van PRA. Niet onderzochte (buitenlandse) nakomelingen van, d.m.v. een genetisch onderzoek (een door de vereniging aangewezen laboratorium) 2 bewezen genetisch VRIJE honden “kunnen” hiervoor dispensatie van het bestuur krijgen, maar mogen uitsluitend op een, d.m.v. een genetisch onderzoek, bewezen vrije hond (een door de vereniging aangewezen laboratorium) ingezet worden.  
 
 
·
 
Cataract, met uitzondering seniel cataract en cataract ontstaan door een trauma van buitenaf  
    In geval van andere oogafwijkingen is dit ter beoordeling van het bestuur.  
  4.4

 
Diskwalificerende fouten:
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten  (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt. 
 
    · Een Schapendoes die zich bang en/of vals toont in de ring wordt uitgesloten  
 
 
·
 
Bij reuen dienen twee normaal ontwikkelde testikels in het scrotum te zijn ingedaald  
 
5.   GEDRAGSREGELS
 
 
  5.1

 
Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven en mogen geen extreem angstig of enig agressief gedrag vertonen
 
  5.2 Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.  
 
6.   WERKGESCHIKTHEID
 
 
  6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing  
 
7.   EXTERIEURREGELS
 
 
  7.1 Deelname aan exposities is niet verplicht.  
  7.2 Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing  
 
8.   REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
 
 
  8.1 
Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.  
  8.2

 
Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste vaccinatie en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.  
  8.3


 
Bij aflevering dienen de pups goed gesocialiseerd te zijn.
Tevens wordt bij aflevering alle bescheiden zoals de stamboom meegeven, indien de stamboom “nog” niet aanwezig is, verplicht de fokker zich die zo spoedig mogelijk na te zenden
.
 
    ·
 
De fokker behoort de potentiële koper voldoende informatie te verschaffen over karaktereigenschappen en verzorging van de Schapendoes.  
    ·
 
Van de fokker wordt verwacht dat de pups met alle normale huiselijke zaken in aanraking te zijn geweest.  
    ·

 
Pups met enig lichamelijk gebrek of pups die een duidelijke afwijking van de standaard vertonen behoren niet verkocht te worden zonder dat de koper volledig van dit gebrek of deze afwijking op de hoogte is gesteld en deze in de verkoopovereenkomst is vermeld.  
    ·

 
De fokker behoort de koper te adviseren om binnen 2 weken na overdracht van de hond zijn of haar eigen dierenarts te raadplegen in verband met de gezondheid van de pup en ter bespreking van de vervolg inentingen.  
    ·

 
Fokkers dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en ook na aflevering van de pup bereid te zijn de nieuwe eigenaar met raad en daad bij te staan  
    ·

 
Aan kopers van pups behoort nadrukkelijk duidelijk te worden gemaakt dat zij contact dienen op te nemen met de fokker indien zich problemen met de hond mochten voordoen.  
 
9.   SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
 
 
  9.1
 
Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.  
  9.2

 
Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.  
  9.3


 
in bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.  
  9.4
 
Niet naleven van dit reglement zal tot de navolgende sancties kunnen leiden: een waarschuwing, schorsing of royement. Het bestuur beslist over deze sancties.  
  10 INWERKINGTREDING  
 

 
Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op z’n vroegst op 12 mei 2013 of nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.  
       
     
 
 Last updated 07-08-2021

 

disclaimer  © De Schapendoes Club  www.schapendoesclub.nl  webdesign